Pedagog

P E D A G O G      S Z K O L N Y

mgr Hanna Pilch

 

PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI :

 

1. Działania ogólnowychowawcze:

a)     ocena sytuacji wychowawczej szkoły;

b)     dbanie o prawidłową realizację obowiązków szkolnych przez uczniów;

c)     rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych ( we współpracy z Dyrekcją i Wychowawcami ) poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami i Rodzicami;

2. Profilaktyka wychowawcza:

a)     rozpoznawanie przyczyn zachowania uczniów sprawiających trudności wychowawcze;

b)    otaczanie w/w uczniów odpowiednią opieką psychologiczno – pedagogiczną;

c)     udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami wymagającymi szczególnej pomocy i opieki;

3. Praca korekcyjno – kompensacyjna:

a)     pomoc w zorganizowaniu odpowiedniej pomocy uczniom przejawiającym trudności wychowawcze; wnioskowanie o skierowanie w/w uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

b)    organizowanie zajęć dla uczniów ze specyficznymi zaburzeniami ( np.: ADHD );

4. Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna:

a)     udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych;

b)    udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności w kontaktach interpersonalnych;

c)     przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego;

5. Pomoc materialna;

a)     wnioskowanie o kierowanie uczniów ze środowisk niewydolnych ekonomicznie do odpowiednich form pomocy;

b)    prowadzenie poradnictwa w w/w zakresie;

 

GODZINY PRACY 

PONIEDZIAŁEK:        10.00 – 10.30

WTOREK:                   11:00 – 11:30, 11.45 – 14.45

ŚRODA:                      ———————————–

CZWARTEK:              08.10 – 08.40,  09.55 – 11.25

PIĄTEK:                     08:55 – 09.55, 10.00 – 11.30

 

ARTYKUŁY DO POBRANIA I POCZYTANIA

 

Techniki i metody szybkiego zapamiętywania wiadomości

Zapobieganie trudnościom w nauce szkolnej dziecka

Współpraca szkoły z rodzicami

Uzależnienie od Internetu, komputera

Integracja sensoryczna

Problemy wychowawcze

Zasady efektywnego ucznia się

Dzieci z zaburzeniami uwagi

Jak wychowywać szczęśliwe dziecko?

Jak być odpowiedzialnym rodzicem?

Jak być dobrymi rodzicami?

Zakaz stosowania kar cielesnych

Nadpobudliwość

Zdrowy rozsądek w wychowaniu